เกี่ยวกับ Thai-orginic

Then

ไทยออร์จินิค ก่อตั้งขึ้นจากการเล็งเห็นความสำคัญของเกษตรกร เพื่อเป็นการสนับสนุนผ ลผลิตทางการเกษตร โดยรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรง แล้วนำผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูป ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชแบบออร์แกนิค และคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ตลอดจนถึงขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตรฐาน อาทิเช่นหมอปิ่นแก้ว ตันนวล หมอพื้นบ้านผู้มีความเชี่ยวชาญด้านสมุนไพร, ศูนย์ศึกษาและพัฒนาเกษตรอินทรีย์เรนโบว์ฟาร์ม ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน และ ศ.ดร.ซินทาโร่ สุจิยาม่า

Now

ไทยออร์จินิค ได้แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ซึ่งได้พัฒนาออกมาเป็นยาสมุนไพร เครื่องสำอาง และข้าวกล้องออร์แกนิคเพื่อสุขภาพที่ดีและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ไทยออร์จินิค ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น และมีคุณภาพ ปลอดภัย เพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์สูงสุด เสริมสร้างรายได้ที่ยั่งยืน ให้แก่ชาวสวนและเกษตรกรต่อไป